PLATBY / ENTRY FEES

Úhradu štartovného vykonajte po registrácii on-line prihlášky. Please pay your entry fees after your register on-line.

 

Pri platbe na účet je nutné uhradiť štartovné najneskôr do 19.07.2021. In case of your payment to account, please, pay no later than 19.07.2021. 

ŠTARTOVNÉ

ENTRY FEES

PLATBA NA ÚČTE DO 19.07.2021

PAYMENT TO ACCOUNT NO LATER THAN 19.07.2021

PLATBA V HOTOVOSTI NA MIESTE

PAYMENT IN CASH ON SITE

Prvý pes / First dog

34 Eur

37 Eur

Druhý pes toho istého majiteľa / Second dog of the same owner

32 Eur

35 Eur

Každý ďalší pes toho istého majiteľa / Each next dog of the same owner 

30 Eur

33 Eur

Číslo účtu IBAN / Account number IBAN:   SK09 1100 0000 0029 4446 4151

BIC (SWIFT):  TATRSKBX

Do poznámky uveďte / Note:  Meno psa (psov) / the name (names) of your dog (dogs)

POPLATKY ČLENOV KLUBU / ENTRY FEES OF MEMBERS OF OUR CLUB

Úhradu štartovného vykonajte po registrácii on-line prihlášky. Please pay your entry fees after your register on-line.

 

Pri platbe na účet je nutné uhradiť štartovné najneskôr do 19.07.2021. In case of your payment to account, please, pay no later than 19.07.2021. 

Prvý pes člena nášho klubu / First dog of member of our club

32 Eur

35 Eur

30 Eur

33 Eur

Druhý pes toho istého majiteľa - člena klubu / Second dog of the same owner - the member of our club

Každý ďalší pes toho istého majiteľa - člena klubu / Each next dog of the same owner - member of our club

28 Eur

31 Eur

Číslo účtu IBAN / Account number IBAN:   SK09 1100 0000 0029 4446 4151

BIC (SWIFT):  TATRSKBX

Do poznámky uveďte / Note:  Meno psa (psov) / the name (names) of your dog (dogs)

ŠTARTOVNÉ PRE ČLENOV KLUBU

ENTRY FEES FOR MEMBERS OF OUR CLUB

PLATBA NA ÚČTE DO 19.07.2021

PAYMENT TO ACCOUNT NO LATER THAN 19.07.2021

PLATBA V HOTOVOSTI NA MIESTE

PAYMENT IN CASH ON SITE